Enter your keyword

Rekrutacja do przedszkola

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 28/02/2021 z dnia 09.02.2021 r. 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach 

ZASADY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH

I. Podstawy prawne:

Zasady przyjęć Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4). 

Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.   

II. Informacje ogólne.

1. Do Przedszkola Samorządowego przyjmowane są:

– dzieci 3-letnie, 

– dzieci  4-letnie,

– dzieci 5-letnie,  

– dzieci 6-letnie, objęte obowiązkowym rocznym przygotowanie przedszkolnym,

– dzieci 7-letnie, odroczone na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

III. Zasady przyjęć.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Tyszowce. W przypadku wolnych miejsc (nabór uzupełniający) prowadzona rekrutacja jest dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie przedszkola i poza obwodem.

Do przedszkola kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców.

A. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola – od 19.02.2021 r.

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach w okresie od 19 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. godzina 15.00 składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 r. (Załącznik nr 1 do Zasad przyjęć do Przedszkola Samorządowego).  
  2. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. do godz. 15.00. składają Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (Załącznik nr 2 do Zasad przyjęć do Przedszkola Samorządowego).
  3. Po opublikowaniu w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (14.04.2021 r., godz. 9.00) rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 22 kwietnia 2021 r. pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola (Załącznik nr 3 do Zasad przyjęć do Przedszkola Samorządowego).
  4. 23.04.2021 r. o godz. 9.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
  5. Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni przekazują poprzez skrzynkę pocztową umieszczoną przy drzwiach przedszkola, listownie lub jako skan dokumentów przesłany na adres e-mail przedszkoletyszowce@wp.pl

B. Rekrutacja – postepowanie uzupełniające (na wolne miejsca, dotyczy dzieci z obwodu i spoza obwodu przedszkola) – od 26.04.2021 r. 

  1. W rekrutacji uzupełniającej rodzice/opiekunowie prawni dziecka w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 7 maja 2021 r. do godz. 15.00. składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola  (Załącznik nr 2 do Zasad przyjęć do Przedszkola Samorządowego).
  2. Po opublikowaniu w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych (17.05.2021 r., godzina 09.00) rodzice/opiekunowie prawni składają w okresie od 18 maja 2021 r. do 25 maja 2021 r.  pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola (Załącznik nr 3 do Zasad przyjęć do Przedszkola Samorządowego). 
  3. 26.05.2021 r. godz. 9.00 – opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Kryteria rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obowiązują następujące kryteria oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Nr XXVIII/176/2017 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 31 marca 2017 r. 
w sprawie  określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tyszowce
:

1. Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – dokument potwierdzający: złożony wniosek o przyjęcie do przedszkola, zawierający uzupełnione oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kryteriów rekrutacji, za które można uzyskać 15 punktów.

2. Rodzice kandydata (opiekunowie prawni) lub odpowiednio jeden z nich odprowadzają podatek dochodowy lub płacą podatek rolny w Gminie Tyszowce  – dokument potwierdzający: złożony wniosek o przyjęcie do przedszkola zawierający uzupełnione oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kryteriów rekrutacji, za które można uzyskać 10 punktów.

3. Rodzina kandydata korzystała w okresie 12 miesięcy ze świadczeń pomocy społecznej z uwagi na trudną sytuację rodzinną – dokument potwierdzający: – złożony wniosek o przyjęcie do przedszkola zawierający uzupełnione oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kryteriów rekrutacji, za które można uzyskać 3 punkty.

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub danej szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolny – złożony wniosek o przyjęcie do przedszkola zawierający uzupełnione oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w zakresie kryteriów rekrutacji, za które można uzyskać 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone zgodnie  z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Załączniki do druku (.pdf)

zał 1-Rekrutacja-Przedszkole-2021-2022
zał 2-Rekrutacja-Przedszkole-2021-2022
zał 3-Rekrutacja-Przedszkole-2021-2022
Harmonogram rekrutacji