Enter your keyword

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA KILIŃSKIEGO WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W TYSZOWCACH

I. Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych z powodu złego samopoczucia.

 1. Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela, wychowawcę lub każdego innego pracownika szkoły do udzielenia mu pomocy
 2. W przypadku złego samopoczucia ucznia wychowawca lub każdy inny nauczyciel czy pracownik zobowiązany jest:

– zapewnić uczniowi pierwszą pomoc;
– powiadomić dyrektora lub wicedyrektora o zdarzeniu;
– powiadomić rodzica/opiekuna prawnego o złym samopoczuciu dziecka;
– wezwać rodziców do szkoły celem wcześniejszego odebrania dziecka;
– konsultować z rodzicem (uzgodnić) dalsze postępowanie do czasu ich przybycia do szkoły.

 1. Do czasu przybycia rodziców/ opiekuna prawnego/osób upoważnionych  uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela, który ma z nim w danym czasie lekcję lub innej wskazanej przez dyrektora lub wicedyrektora osoby.
 2. Rodzice potwierdzają fakt odebrania dziecka ze szkoły wypełnieniem karty zwolnienia dostępnej u wychowawcy, w sekretariacie szkoły, na szkolnej stronie internetowej (załącznik 1). Karta zwolnienia stanowi dokumentację wychowawcy.
 3. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie może odebrać dziecka ze szkoły osobiście, uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli  uczących  w klasie do końca zajęć lekcyjnych lub pod opieką innego pracownika szkoły wskazanego przez dyrektora /wicedyrektora szkoły ewentualnie odbiera go osoba pisemnie upoważniona przez Rodziców, po okazaniu dowodu osobistego (załącznik nr 2).
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami, jeżeli stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innego pracownika wskazanego przez dyrektora lub wicedyrektora.
 5. Nauczyciel/wychowawca/dyrektor/wicedyrektor lub inny pracownik szkoły może wezwać pielęgniarkę szkolną lub pogotowie ratunkowe, jeśli w jego ocenie niezbędna jest natychmiastowa pomoc pielęgniarska lub lekarska. Informuje o tym fakcie rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku konieczności zabrania ucznia na izbę przyjęć, opiekę nad nim przejmuje osoba wskazana przez dyrektora/wicedyrektora.

II.  Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych na prośbę rodzica.

 1. Zwolnić ucznia niepełnoletniego z lekcji może tylko rodzic/opiekun prawny odbierając go ze szkoły osobiście. Rodzic/opiekun prawny informuje o tym fakcie wychowawcę klasy, lub w przypadku jego nieobecności nauczyciela przedmiotu. Wypełnia przy tym kartę zwolnienia dostępną u wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej. Kartę przekazuje wychowawcy/nauczycielowi, który podpisem potwierdza zwolnienie. Karta zwolnienia stanowi dokumentację wychowawcy.
 2. W wyjątkowych sytuacjach (specjalistyczne badanie lekarskie, trudna sytuacja losowa) uczeń może być zwolniony z zajęć przez wychowawcę/nauczyciela na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów zawierającego rzeczowe uzasadnienie (załącznik nr 1). Nie można zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych na podstawie rozmowy telefonicznej z rodzicem/prawnym opiekunem.
 3. Uczeń przedkłada wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu kartę zwolnienia wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu zwalnia ucznia i składa podpis potwierdzający zwolnienie. Karta zwolnienia stanowi dokumentację wychowawcy.
 4. Wychowawca/nauczyciel może odmówić zwolnienia, w przypadku powzięcia jakichkolwiek podejrzeń, co do autentyczności pisemnej prośby lub jej niedociągnięć formalnych, np. braku w zwolnieniu istotnych informacji tj. imienia i nazwiska dziecka, daty i godziny zwolnienia, rzeczowego uzasadnienia, podpisów rodzica/prawnego opiekuna oraz oświadczenia „Biorę na siebie odpowiedzialność prawną za pobyt i bezpieczeństwo mojego dziecka od wyżej wymienionej godziny poza terenem szkoły”. W tym przypadku wychowawca/nauczyciel kontaktuje się telefonicznie w celu weryfikacji pisemnej prośby.
 5. Wychowawca lub nauczyciel przedmiotu zwalniający ucznia, odnotowuje w dzienniku lekcyjnym zwolnienie ucznia na wszystkich lekcjach, z których uczeń jest zwolniony (jako nieobecność usprawiedliwioną).
 6. Zwolnienie z zajęć świetlicowych i wszystkich innych zajęć pozalekcyjnych uczeń przekazuje nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 7. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka z powodu np. choroby rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przy pomocy dziennika Librus. W przypadku wątpliwości wychowawca może kontaktować się z Rodzicem w celu potwierdzenia nieobecności.

Po zakończonym okresie nieobecności Rodzice zobowiązani są przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności.

 1. Wychowawcy mają obowiązek przechowywania pełnej dokumentacji zwolnień w teczce wychowawcy.
 2. Wszystkie prośby rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie z zajęć mogą być weryfikowane przez rodziców podczas zebrań organizowanych przez wychowawcę.
 3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany zapoznać rodziców procedurą zwalniania uczniów.

III. Procedura zwalniania ucznia z zajęć lekcyjnych z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły.

 1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyczyn wynikających z działalności na rzecz szkoły tj.: udziału w uroczystościach szkolnych, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych (konieczna zgoda rodziców). Zwolnienia dokonuje nauczyciel angażujący ucznia, który w tym momencie bierze odpowiedzialność za ucznia.
 2. Nauczyciel wpisuje  w dzienniku lekcyjnym „zw”.
 3. Wychowawca przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach.
 4. Uczeń zwalniany z zajęć ze względu na udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych organizowanych poza szkołą musi posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd.
 5. Nauczyciel wywiesza w pokoju nauczycielskim listę zwalnianych uczniów, podając jednocześnie termin  i przyczynę zwolnienia.

Załączniki do druku:
Załącznik nr 1 – KARTA ZWOLNIENIA
Załącznik nr 2 – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA