Enter your keyword

NABÓR 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach

Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/02/2021 z dnia 02.02.2021 r. 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA KILIŃSKIEGO WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TYSZOWCACH

I. Podstawy prawne:

Zasady przyjęć do klasy I w Szkole Podstawowej im Jana Kilińskiego w Tyszowcach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

Zarządzenia Nr 11/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tyszowce, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

II. Informacje ogólne:

1. Do klas I przyjmowane są:

– dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

– odroczone, które nie podjęły nauki w szkole w roku szkolnym 2020/2021, 

– dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

2. Do obwodu szkoły należą dzieci zamieszkałe (zameldowane i niezameldowane) w obwodzie danej szkoły. Rodzice dziecka zamieszkałego, ale niezameldowanego w obwodzie szkoły, nie później niż w dniu złożenia zgłoszenia do szkoły, powinni wystąpić do dyrektora o wpisanie dziecka na listę dzieci obwodowych oraz poinformować dyrektora szkoły obwodowej, właściwej dla miejsca zameldowania, o aktualnym miejscu zamieszkania i miejscu realizacji obowiązku szkolnego dziecka, w roku 2021/2022.

(zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740): „Miejsce zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego  rodziców, jego miejsce zamieszkania wskazuje sąd opiekuńczy).

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Biorą wtedy udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie wniosku rodziców – o ich przyjęciu decyduje liczba punktów, ustalonych na podstawie jednolitych kryteriów, które obowiązują przy rekrutacji.

III. Zasady przyjęć:

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa):

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik nr 1 do Zasad przyjęć do Szkoły Podstawowej). Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie (załącznik nr 2 do Zasad przyjęć do Szkoły Podstawowej) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydatki, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą również udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rejestrację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca, na wniosek rodziców (Załącznik nr 4 do Zasad przyjęć do szkoły podstawowej) złożony do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach. Do wniosku dołącza się oświadczenie (Załącznik nr 2 do zasad przyjęć do Szkoły Podstawowej).
 4. Kandydaci spoza obwodu są przyjmowani zgodnie z następującymi kryteriami.
  • a. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki, za które można uzyskać 5 punktów.
  • b. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły podstawowej – dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki, za które można uzyskać 3 punkty.
  • c. Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego kandydata znajduje się 
   w obwodzie danej szkoły – dokument potwierdzający zatrudnienie/prowadzenie działalności gospodarczej lub rolnej, za które można uzyskać 2 punkty.
 5. Zgłoszenia/wnioski należy dostarczyć do siedziby szkoły – skrzynka pocztowa umieszona przed wejściem głównym do szkoły podstawowej lub skan dokumentów na adres e-mail sptyszowce@op.pl w okresie od 11 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. do godz. 15.00.
 6. 16.03.2021r. opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 7. 16.03.2021r. o godzinie 09.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 8. W dniach 17.03.2021 r.-19.03.2021 r. rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zasad przyjęcia dziecka do szkoły.
 9. 22.03.2021 r. zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca 

 1.  Rekrutacja uzupełniająca będzie trwała w okresie od 09.08.2021 r. do 13.08.2021 r.

 2. 17.08.2021 r. nastąpi opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych.

 3. W dniach 18.08.2021 r. do 25.08.2021 r. potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekunów  prawnych dziecka woli przyjęcia do szkoły podstawowej. 

4.  26 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00 – opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.  

5. W rekrutacji uzupełniającej obowiązuje ta sama dokumentacja co w rekrutacji  podstawowej.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się 
o przyjęcie dziecka do innej szkoły. 

Złożenie zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w obwodzie tej szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej. 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2021 Burmistrza Tyszowiec z dnia 26 stycznia 2021 r.)

Załączniki do druku (.pdf)

załącznik nr 1 do Zasad przyjęć…
załącznik nr 2 do Zasad przyjęć…
załącznik nr 3 do Zasad przyjęć…
załącznik nr 4 do Zasad przyjęć…
Harmonogram czynności …